Våra gemensamma ytor

ATELJE

Här skapar vi framtidens konstnärer. Hos oss på Solvikens förskola erbjuder vi barnen en öppen, tillåtande, innehållsrik och inbjudande miljö som ger barnen förutsättningar till ett kreativt skapande. Barnen möts av en mängd olika material och olika tekniker som de kan få uttrycka sig med. Det kan vara t. ex. lera, färger, pinnar, stenar, snäckor sand, rita med kol osv.

För att främja de estetiska uttrycksformerna är det viktigt med en väl utrustad ateljé och en pedagogik som har de rätta kunskaperna kring olika uttrycksformer.

GRÖN FLAGG

Grön Flagg, det svenska namnet på Eco-Schools, är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. En grundförutsättning för Grön Flagg är att barn och unga får inflytande och att arbetet utgår från deras idéer. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande – så står det i Läroplan för förskolan Lpfö 98. Förskolan har en viktig roll och en fantastisk möjlighet att lägga grunden att delta i byggandet av en hållbar framtid.

SINNESRUM/DIGITALT RUM

I vårt utforskande rum har barnen tillsammans med pedagogerna möjlighet att få experimentera och utforska kring teknik och naturvetenskapliga fenomen. Vi vill att barnen får möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga och inspireras till utforskande av naturkunskap och teknik. Det är även viktigt att barnen får möjlighet att inta ett annat perspektiv och själva får tillfälle att föreslå lösningar på olika tekniska problem.

Bibliotek

Ett av bibliotekens viktigaste uppdrag är att ge barn nycklar till språket, läsandet och lärandet. Forskning visar att tidiga positiva erfarenheter av böcker och berättelser gör att små barn utvecklar en identitet som läsare. För biblioteken är det viktigt att kunna bidra i detta läsfrämjande arbete.

Vårt bibliotek erbjuder en värld full av sagor. Här kan man grotta ner sig i en annan värld och läsa eller lyssna på sagor. Vi använder oss av böcker, digitala böcker, högläsning, ljudböcker samt projektor i grupp.

Vi ser inte att det finns någon motsättning i att vara digital och att samtidigt ­uppmuntra till läsning. Det digitala fungerar snarare som ett komplement till de fysiska böckerna. Ibland lyssnar vi på ljudböcker och ibland läser vi fysiska böcker. Variationen är viktig och gör att barnen kan uppleva böckernas värld på många olika sätt. Det ena utesluter inte det andra, det är vi noga med.

MOTORIK

Att ha roligt på förskolan är en viktig förutsättning för att barn ska kunna läras och utvecklas. För oss är det viktigt att alla barn får uppleva rörelseglädje i en social gemenskap. Ett komplement för utomhusaktivitet har vi vårt fantastiska motorikrum som är anpassat för barnen i åldrarna 1–6 år. Här har barnen möjlighet att utmana och testa sina gränser och våga tro på sig själv ”att jag kan”. Vi vill erbjuda barnen ett motorikrum i syfte att kunna få utöva sitt rörelsebehov om vi ser att barnen har behov av det.