Om oss

”Förskolan är barnens arena”

Vi på Solskiftets förskola arbetar efter att se det kompetenta barnet. Med det kompetenta barnet menar vi att vi tror på deras förmåga. Att vi pedagoger ser dem som unika individer där deras tankar och handlingar har en stor betydelse för deras självbild. Vi vill inte sätta gränser för barnen, vad som är möjligt utan snarare inspirera barnen till att allt är möjligt, vi vill skapa meningsfulla sammanhang för barns lärande, vilket kan vara grunden för barns självkänsla. Därför är det viktigt att vi är flexibla i vårt förhållningssätt för att kunna utmana barnen och vi pedagoger vidare.

Pedagogerna är medupptäckare, nyfikna på barnens idéer och tankar och följer upp det genom projekt. Utifrån projektet använder vi pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att kunna följa processen och se barns lärprocesser. Då vi är en mångkulturell förskola lägger vi stor vikt vid att arbeta med barns språkutveckling. Vi delar in barngruppen i mindre grupper under dagen och vid projekt, detta för att delvis minska stressen och oro som kan uppstå i barngruppen, men också för att vi märker att det gynnar barns språkliga utveckling.

Lärmiljöer

För oss på Solskiftet är lek, utforskande och nyfikenhet grunden som vi bygger vår verksamhet på. Lärmiljöerna ska vara inspirerande och inbjudande och lockar till lek och lärande. För att det ska vara inspirerande är det viktigt för oss att materialen är tillgänglig för barnen där de presenteras på ett inbjudande sätt.

Våra kompetenta pedagoger planerar och förändrar miljön utifrån barnens erfarenheter, populärkultur och deras intresse och frågor. Det finns ett syfte och tanke bakom varje moment som pedagogerna förändrar miljöerna. Vi vill utveckla barnens självständighet och det gör vi genom att ha en tillåtande och tillgänglig miljö där barnen kan få möjligheten att få ha ett inflytande över sin tid på förskolan.